Accommodaties

Kennisnetwerk Leefbaarheid en Gemeenschapsvoorzieningen


Het kennisnetwerk staat in het teken van kennis over leefbaarheid en gemeenschapsvoorzieningen! De organisaties bundelen hun kennis en expertise en stellen deze beschikbaar voor Gelderse initiatiefnemers. Zie ook de Krachtige Kernen Toobox voor instrumenten en methodieken voor initiatieven.

Het Kennisnetwerk Leefbaarheid en Gemeenschapsvoorziening wordt gevormd door

 

Spectrum, partner met elan

 

Center of Expertise Krachtige Kernen van Hogeschool Arnhem Nijmegen

 

ICSadviseurs

 

DKK Gelderland


Nieuws en informatie over dit project

Deze activiteit is helaas geannuleerd en zal op een ander moment opnieuw worden aangeboden

Een groep van zo’n 30 belangstellenden uit 12 verschillende dorpen kwam op 15 december bijeen ‘In de Keuken te kijken’ van dorpshuis Het Klokhuis Beesd en meer te horen over het initiatief Beesd voor Elkaar. Onder het motto ‘Voor Beesdenaren door Beesdenaren’ brengt coördinator en dorpshuisbeheerder Joanne Bredero bewoners, actieve vrijwilligers en professionals bij elkaar.

Een paar uitspraken die haar verhaal prima omschrijven zijn:

  • Het dorp bruist maar als niet zichtbaar is wat er gebeurt, en niemand weet ervan, dan bestaat het in feite niet!;
  • Je hebt elkaar steeds meer nodig, door samen te werken ben je minder kwetsbaar;
  • Geef het dorpshuis een plek in het sociale domein, dat is waardevoller dan zalen verhuren.

Het doel van Beesd voor Elkaar was om een platform te vormen en zichtbaar maken wat er gebeurt en nieuwe ontmoetingen en samenwerkingen tot stand te brengen. Wat er in werkelijkheid zou gebeuren, wist zij bij voorbaat ook niet!

Om van elkaar te leren organiseert het Kennisnetwerk L&G dit jaar drie dorpsbezoeken om bij elkaar ‘in de keuken’ te kijken. Zo waren we in april te gast in het energie-neutrale dorp Saerbeck. In oktober in de Brede Maatschappelijke Voorziening in Mariënvelde en tijdens het derde ‘Kijkje in de Keuken’ op 15 december nemen we u mee naar het dorpshuis in Beesd: het Klokhuis.

Kijkje in de Keuken van Dorpshuis Het Klokhuis te Beesd
De rol en kracht van het dorpshuis in het sociale domein

“Heel Nederland lult erover, in Mariënvelde doen ze het!”

Het Achterhoekse Mariënvelde telt 860 inwoners, verdeeld over 400 huishoudens. Krimp speelt ook hier: het aantal inwoners neemt terug, er is vergrijzing, voorzieningen staan hierdoor onder druk. Het was in 2012 al duidelijk: Er moet iets gebeuren! En er gebeurde iets heel moois: voor en door het dorp ontstond de Brede Maatschappelijke Voorziening Mariënvelde. Op 30 september 2016 is de BMV officieel geopend: een plek voor zorg, een plek voor de jeugd, een plek voor ontmoeting.

Hoe dit tot stand is gekomen? We mochten op 13 oktober 2016 een kijkje in de keuken nemen van BMV Mariënvelde. Met ons blikten 47 geïnteresseerden deze avond mee! In deze terugblik op het Kijkje in de Keuken leest u het verhaal in hoofdlijnen terug.

Is de zorgcorporatie iets voor uw dorp / gemeente? Wat zijn kansen en knelpunten in de ontwikkeling en uitvoering? 

Slecht een indicatie van de vragen die aan bod komen tijdens het kijkje in de keuken op 13 oktober a.s. georganiseerd door het Kennisnetwerk Leefbaarheid Gelderland. Inloop vanaf 19:30, aanvang om 20:00 in de BMV Mariënvelde (BMV staat voor Brede Maatschappelijke Voorziening). Het belooft een inspirerende avond te worden.

Meer informatie vindt u in de bijlage.

Aanmelden kan via deze link.

Het was een bijzonder levendige themabijeenkomst op maandag 15 februari bij DKK Gelderland in Giesbeek. Meer mensen dan de 70 aanmeldingen lieten zich informeren over leefbaarheid voor hun dorp, over de kansen en bedreigingen, over de visie van de provincie, maar vooral ook over de oplossingen die her en der in Gelderland al bedacht zijn of tot resultaat hebben geleid.
Speciale gast was gedeputeerde Bea Schouten die daarvoor een andere bijeenkomst had afgezegd. Zij werd welkom geheten door vice-voorzitter Tinie te Dorsthorst (voorzitter Leidy van der Aalst was ziek), die haar teven het eerste ‘kookboek’ kon overhandigen. Dit Kookboek voor dorpen en dorpshuizen staat vol initiatieven in de kleine kernen.

Op 15 februari 2016 werd tijdens de Themabijeenkomst Leefbaarheid het Kookboek voor dorpen en dorpshuizen overhandigd aan gedeputeerde Bea Schouten.

In het kookboek staan zes 'recepten' voor dorpen en dorpshuizen, inclusief ingrediënten en variatietips! Deze recepten zijn geschreven naar aanleiding van de excursies die het Kennisnetwerk Leefbaarheid en Gemeenschapsvoorzieningen in 2015 organiseerde, genoemd 'Kijkje in de keuken'.

Op de themabijeenkomst Leefbaarheid staan de volgende onderwerpen centraal:

  • De visie op leefbaarheid van de Provincie Gelderland
  • Het eindverslag van het Kennisnetwerk L&G
  • De toekomst van het Kennisnetwerk L&G
  • Vragen en uitdagingen van initiatiefnemers en de onderlinge uitwisseling van kennis en ervaringen

Provincie Gelderland heeft een visie opgesteld voor Leefbaarheid. Hierin wordt het begrip leefbaarheid en de rol van de provincie daarin toegelicht. De ambitie van de provincie is samenhang in de Gelderse samenleving. Hierbij wordt ingezet op burgerkracht en samenredzaamheid, in wijken en dorpen en op thema's waar energie in zit! Download hieronder de visie. 

Het Kennisnetwerk Leefbaarheid en Gemeenschapsvoorzieningen heeft in de drie jaar dat zij bestaat veel initiatiefnemers mogen ondersteunen. Door deze ondersteuning hebben we veel kennis opgedaan, vastgelegd en gedeeld. U leest het terug in het verslag en op deze site.

Het Kennisnetwerk L&G ontwikkelde in 2014 tien modules op basis van de Maatwerkvragen en Werkplaatsen.

Deze thema's kwamen ook aan bod op de bijeenkomsten van het Kennisnetwerk.

Vanuit het Kennisnetwerk Leefbaarheid en Gemeenschapsvoorzieningen werden er in 2014-2015 vijf regionale bijeenkomsten gehouden over accommodatie beleid in de praktijk.

Eén van de uitdagingen van dit moment is om jongeren te betrekken bij de leefbaarheid van de kleine kern, of, vanuit de jongere gezien, om je actief in te zetten voor je woonplaats.

Dromen van 1 januari 2020. Wat hebben de decentralisaties van Wmo, Jeugd en Participatie teweeg gebracht? Wat kun je zelf doen als dorpsbelangenorganisatie, nieuw burgerinitiatief of gemeenschapsvoorziening samen met professionele zorg- en welzijnsorganisaties en de gemeente?

Veel kleine kernen hebben meerdere accommodaties: dorpshuis, verenigingsgebouw, café, school, en/of kerk. Gebouwen met een ontmoetingsfunctie waar activiteiten plaatsvinden en nieuwe initiatieven ontstaan.

Naast de positieve effecten op de gezondheid zijn ook de positieve effecten van sporten en bewegen waarneembaar in de sociale samenhang in een wijk of kern en in de opvoeding van kinderen.

Een dcp versterkt de leefbaarheid in de kern. Hij (of zij) kan gezien worden als een ‘supervrijwilliger’ die zich ter bevordering van de leefbaarheid meer dan een gemiddelde vrijwilliger kan inzetten voor zijn eigen dorp.

De overheid bezuinigt. Meer taken en verantwoordelijkheden komen bij lagere overheden en burgers. Een van de grote uitdagingen van deze tijd is: samen meer doen met minder geld Het brengt nieuwe uitdagingen met zich mee terwijl ‘oude problemen’ er ook nog zijn.

Het realiseren van een sluitende exploitatiebegroting van een maatschappelijke accommodatie is een complex vraagstuk welke gepaard gaat met een proces dat enkele maanden tot jaren kan duren.

Veel dorpen kennen een actief dorpsleven met een sociaal en betrokken gemeenschap. Dit komt alleen in vele dorpen niet tot uiting in de fysieke uitstraling van het dorp. De dorpskernen die er zijn, zijn sfeerloos, ongezellig en worden veelal gebruikt om te parkeren.

Deze module gaat over het creëren van draagvlak bij dorpsinwoners, verenigingen en lokale netwerken. Draagvlak is belangrijk voor het ondersteunen van een initiatief. Hoe verhouden de groepen, netwerken en financiën zich tot elkaar? Wanneer is er sprake van voldoende draagvlak? En hoe houd je dat draagvlak in stand?

Wie een goed idee heeft voor zijn of haar dorp, heeft een projectplan nodig om het idee tot uitvoering te brengen. Een goed projectplan is nodig om subsidie aan te vragen en fondsen te werven.

Tijdens de bijeenkomst van het Kennisnetwerk Leefbaarheid en Gemeenschapsvoorzieningen werd een workshop gehouden over de drank en horecawet die vanaf 1 januari 2015 van kracht is gegaan.

In de bijlage treft u de presentatie van Gerrit Kapteijns aan. 

Tijdens de bijeenkomst op 18 april 2013 was één van de workshops geconcentreerd op dit thema.

In de bijlagen treft u het verslag en de presentatie aan. 

In de bijlagen van dit bericht treft u 3 bestanden aan:

1. Presentatie over bedrijfsplan maken

2. Verslag bijeenkomst 18 maart 2013 over bedrijfsplan maken

3. De nulmeting voor Gelderse dorpshuizen.

4-delige werkplaats over Dorpse oplossingen voor zorg en ondersteuning

Documenten en achtergrondinformatie van de bijeenkomst op 12 oktober 2015

Hieronder treft u zowel de uitnodiging als het informatieblad met presentaties en andere handige links per workshop aan.

Hieronder treft u zowel de uitnodiging als het informatieblad met presentaties en andere handige links per workshop aan.

BTW terugvragen op aanleg zonnepanelen: denk er goed over na!

Zonnepanelen op het dak van een dorpshuis leggen is een goede manier om een bijdrage te leveren aan de duurzaamheid. Besturen krijgen daarbij vaak de tip om de BTW op de aanschaf van zonnepanelen terug te vragen. Maar voordat je dit gaat doen als dorpshuis, moet je goed nadenken voordat je echt de BTW gaat terugvragen, want dit kan vervelende gevolgen hebben.

Nieuwe regeling gemeenschapsvoorzieningen!

Beheerders van een buurthuis, dorpshuis of een ander gebouw voor en door de gemeenschap die hun gebouw willen aanpassen kunnen nu subsidie aanvragen bij de provincie Gelderland.

Per 1 november is er een nieuwe regeling voor het opknappen of verbeteren van gemeenschapsvoorzieningen. U kunt hiervoor een aanvraag doen op de website van de Provincie Gelderland. Daar kunt u ook terecht met al uw vragen over deze regeling. Natuurlijk kunt u ook contact opnemen met de consulenten van DKK voor ondersteuning bij een aanvraag.

Het dorpshuis waarvan het dorp eigenaar is

 

Vijf jaar geleden kreeg Exel een klap te verduren want de school zou gaan sluiten. De enige voorziening die over blijft is café De Exelse Molen. Belangen Organisatie Exel e.o. (BEO) en alle inwoners staan voor een grote uitdaging. We gingen in gesprek met voorzitter Peter Noordanus die uitlegt hoe het dorp erin is geslaagd om ondanks tegenslagen een dorpshuis te realiseren waarvan de bewoners gezamenlijk eigenaar zijn.

Terugblik Kijkje in de Keuken BMV Mariënvelde

“Heel Nederland lult erover, in Mariënvelde doen ze het!”

Het Achterhoekse Mariënvelde telt 860 inwoners, verdeeld over 400 huishoudens. Krimp speelt ook hier: het aantal inwoners neemt terug, er is vergrijzing, voorzieningen staan hierdoor onder druk. Het was in 2012 al duidelijk: Er moet iets gebeuren! En er gebeurde iets heel moois: voor en door het dorp ontstond de Brede Maatschappelijke Voorziening Mariënvelde. Op 30 september 2016 is de BMV officieel geopend: een plek voor zorg, een plek voor de jeugd, een plek voor ontmoeting.

Hoe dit tot stand is gekomen? We mochten op 13 oktober 2016 een kijkje in de keuken nemen van BMV Mariënvelde. Met ons blikten 47 geïnteresseerden deze avond mee! In deze terugblik op het Kijkje in de Keuken leest u het verhaal in hoofdlijnen terug.

Resultaten onderzoek Leegstaand maatschappelijk vastgoed

De DKK doet, samen met de collega’s uit Drenthe en Overijssel, onderzoek naar projecten op het gebied van Herbestemming vastgoed. Het doel is om kansen en knelpunten in kaart te brengen die initiatiefnemers tegenkomen wanneer er sprake is van herbestemming van bestaand vastgoed. In juni is er een enquête gehouden waar een kleine 40 reactie op binnengekomen zijn.

Een greep uit de resultaten: 

Kijkje in de keuken bij de Zorgcorporatie Mariënvelde

Is de zorgcorporatie iets voor uw dorp / gemeente? Wat zijn kansen en knelpunten in de ontwikkeling en uitvoering? 

Slecht een indicatie van de vragen die aan bod komen tijdens het kijkje in de keuken op 13 oktober a.s. georganiseerd door het Kennisnetwerk Leefbaarheid Gelderland. Inloop vanaf 19:30, aanvang om 20:00 in de BMV Mariënvelde (BMV staat voor Brede Maatschappelijke Voorziening). Het belooft een inspirerende avond te worden.

Meer informatie vindt u in de bijlage.

Aanmelden kan via deze link.

Energie besparen in Dorpshuizen

Onze Drentse collega's van de BOKD, adviesbureau Invent en een werkgroep bestaande uit dorpshuisbestuurders hebben onderzoek gedaan naar het energieverbruik in Dorpshuizen. Conclusie: De energierekening is voor veel dorpshuizen een grote kostenpost. Dorpshuizen zijn nogal eens gehuisvest in oude en slecht geïsoleerde gebouwen met hoge ruimten en grote ramen. Daarbij komt dat dorpshuizen de laatste jaren steeds meer energie zijn gaan verbruiken en dat ze meer zijn gaan betalen per afgenomen eenheid. Dit kan slimmer!

Pagina's

 

 

Kracht en initiatief van bewoners