Over Ons

Ga naar > Mensen
Ga naar > Organisatie
Ga naar > ANBI-status

Versterking van dorpshuizen en initiatieven voor leefbaarheid in kleine kernen

Belangenbehartiging | Ledenondersteuning | Inspiratie

Download het DKK informatieboekje. Via de linkjes op deze pagina vindt u meer informatie.

 

INLEIDING

 

Een sterk netwerk

Circa 300 leden (dorpshuizen/kulturhusen en dorpsbelangenorganisaties) vormen samen de vereniging Dorpshuizen en Kleine Kernen Gelderland (verder te noemen als DKK). Ons motto is ‘Kracht en initiatief van bewoners’ omdat al onze leden, voornamelijk met vrijwilligers, werken aan leefbare en levendige dorpen, wijken en buurtschappen. In dit sterke netwerk van enthousiaste mensen kunnen leden onderling inspiratie en kennis uitwisselen, elkaar vragen stellen en ervaringen delen. Gezamenlijk vormen de leden een krachtige stem namens wie de DKK op politiek en bestuurlijk niveau aandacht vraagt voor kleine kernen en het plattelandsbeleid.

Belangenbehartiging

De DKK is een actieve vereniging die opkomt voor de belangen van dorpen, wijken en buurtschappen, dorpshuizen, kulturhusen en multifunctionele accommodaties. Dit doen we lokaal maar ook provinciaal. Landelijk gebeurt dit via de Landelijke Vereniging voor Kleine Kernen.

Leefbaarheidsinitiatieven

Met allerlei projecten en initiatieven wordt de leefbaarheid versterkt. Leefbaarheid is
een breed begrip dat globaal in vier aspecten verdeeld kan worden:

 • Sociaal-culturele, de identiteit: taal en gebruiken, traditiesen evenementen die horen bij een plaats;
 • Sociaal-economische, ondernemerschap waardoor er reuring is, innovatiekracht en werkgelegenheid;
 • Ruimtelijke: de kwaliteit van straat en landschap, bereikbaarheid of de inrichting van een plein;
 • Organisatorisch-bestuurlijke: hiermee bedoelen we de rol van inwoners in leefbaarheidsprojecten, de relatie met allerlei instanties en organisaties en de positie van initiatiefnemers in dit netwerk.

Bij alle aspecten is het een uitdaging om meerwaarde te creëren en out of the box te denken. Slim combineren en samenwerken zijn daarbij de sleutels tot succes.

Waarvoor kunt u bij de DKK terecht?

Als lid bent u welkom op trainingen, bijeenkomsten, excursies en cursussen die de DKK organiseert. Er is hierbij ook gelegenheid tot onderlinge uitwisseling met ‘collega’s’ uit andere plaatsen.
U kunt ook bij de DKK terecht voor advies voor uw dorp, wijk of buurt, dorpshuis, kulturhus of multifunctionele accommodatie. Het uitgangspunt is altijd de eigen vraag. Onze medewerker luistert, denkt mee, leeft zich in en zorgt voor advies op maat. U kunt ons iedere werkdag bellen, mailen of bezoeken voor advies en ondersteuning, bijvoorbeeld over wet- en regelgeving, juridische zaken, procesbegeleiding, inspiratie en contact met ervaringsdeskundigen of specifieke professionals.

Landelijke belangenbehartiging voor kleine kernen:

De DKK vormt samen met de andere provinciale organisaties de Landelijke Vereniging
voor Kleine Kernen (LVKK). Kleine kernen en dorpshuizen op het platteland worden hiermee op landelijk niveau vertegenwoordigd. Daarnaast vinden er vanuit de LVKK onderzoeken en projecten plaats in alle provincies, waarbij ook de DKK en haar Gelderse leden worden betrokken.

Thema’s, waarbij de DKK u kan ondersteunen:

 • De toekomst van het dorp: dorpsontwikkelingsplannen.
 • Dorpsinitiatieven: initiatieven op gebied van zorg, sociale samenhang, duurzaamheid, verkeersveiligheid, bereikbaarheid, mobiliteit en digitale bereikbaarheid.
 • Dorpshuizen, voorzieningen en maatschappelijk vastgoed: beheer en exploitatie van dorpshuizen; dorpshuis als ‘huis van het dorp’; dorpshuizen verbouwen; programmering, verduurzaming dorpshuis; juridisch advies, dorpsbreed accommodatiebeleid; het in stand houden van voorzieningen;
  herbestemming leegstaand vastgoed; innovatieve woonvormen. (lees meer)
 • Overheidsparticipatie: samenwerking tussen gemeente en bewoners verbeteren. (lees meer)
 • Voorwaarden: een goed projectplan maken, subsidies en fondsen werven, draagvlak vinden en het vergroten van betrokkenheid van specifieke doelgroepen (bijvoorbeeld jongeren), vrijwilligers werven en behouden.

 

Klik hieronder voor de volgende onderdelen:

BELANGENBEHARTIGING  | LEDENONDERSTEUNING | INSPIRATIE

Locatie

 

 

Kracht en initiatief van bewoners