Informatie voor belastingdienst

Openbare gegevens t.b.v. ANBI-controle

Naam: Vereniging Dorpshuizen en Kleine Kernen Gelderland

Fiscaal nummer: 8559.14.002 

Contactgegevens: klik hier

Bestuurssamenstelling en namen van de bestuursleden: klik hier

Beloningsbeleid: Het bestuur bestaat uit vrijwilligers en ontvangen enkel een onkostenvergoeding. Het personeel wordt beloond conform de CAO welzijn en maatschappelijke dienstverlening

Doelstelling: “Het verlenen van ondersteuning in de ruimste zin aan kleine kernen, dorpshuisbesturen en dorpsbelangenorganisaties, teneinde de leefbaarheid op het platteland te behouden en te verbeteren”.

Hieronder zijn de volgende bijlagen te downloaden als PDF:

  • Beleidsplan: fusiedocument VKK&FDG.
    Beleidsplan 2017-2020 volgt nog.
  • Werkplan (jaarplan 2016)
  • Verslag van de uitgeoefende activiteiten (jaaroverzichten VKK en FDG 2015)
  • Financiële verantwoording (jaarrekeningen en kascontrole VKK en FDG 2015)

Locatie

 

 

Kracht en initiatief van bewoners