Samenwerking tussen dorpsgebouwen

 

In deze workshop (inspiratiedag 2014) gaan bestuursleden op zoek naar de rol van hun dorpshuis, de wensen van gebruikers en naar samenwerking met andere voorzieningen in het dorp om in de toekomst het voorzieningen niveau op peil te houden.

Deelnemers krijgen inzicht in de landelijke ontwikkelingen en trends, onder andere in het kader van de 3 decentralisatie (Jeugdzorg, participatiewet en WMO). Denk hierbij aan demografische ontwikkelingen, veranderingen in vrije-tijds besteding, verschuiving van verantwoordelijkheid van overheid naar burgers en de veranderingen in zorg en welzijn.

Het doel van de workshop is:

  • Besturen denken zelf na over de invulling van de voorzieningen (bewustwording)
  • Besturen nemen zelf het initiatief om oplossingen samen met andere partijen uit te werken (proactief)
  • Denken vanuit het belang voor het hele dorp in plaats van ‘ieder voor zich’ (out of the box)
  • Burgers betrekken bij het omschrijven van het probleem en eigenaar maken van de oplossing (bottum up)

Aan de slag:

 Tijdens de workshop ‘samenwerken van dorpsgebouwen’ gaan besturen aan de slag met deze onderwerpen. Ze brengen in kaart wat er allemaal in hun dorp geboden wordt aan voorzieningen, waar deze plaats vinden en door wie en voor wie ze georganiseerd worden. Door de resultaten met elkaar te bespreken komt er op een interactieve wijze een bewustwordingsproces op gang waarbij het blikveld vooral naar buiten gericht wordt. Er wordt niet alleen meer gedacht aan het eigen dorpshuis maar veel eerder naar: wat is goed voor het hele dorp!

Het resultaat:

Dorpshuisbesturen kijken anders naar het dorp, leren dat hun rol waardevol is in samenwerkingsverbanden en worden ze een serieuze gesprekspartner voor de gemeente omdat ze zelf het initiatief nemen. Het belang van burgers is hierbij leidend

 

Het eerste inzicht ontstaat door levendige discussies tijdens de werksessie waarbij veel ruimte is voor het uitwisselen van ervaringen. Deelnemers geven aan dat ze met de nieuwe inzichten aan de slag gaan en contact zullen zoeken met de partijen die ze in de opdracht in kaart hebben gebracht. Vooral het besef dat het dorpshuis een centrale rol kan vervullen en daarmee een serieuze gesprekspartner wordt voor de gemeente inspireert de deelnemers om aan de slag te gaan.

Bijlages:
werkblad
powerpointpresentatie samenwerken dorpsgebouwen
module accommodatiebeleid 

Locatie

Deel: 

 

 

Kracht en initiatief van bewoners