Modules Kennisnetwerk L&G

Het Kennisnetwerk L&G ontwikkelde in 2014 tien modules op basis van de Maatwerkvragen en Werkplaatsen.

Deze thema's kwamen ook aan bod op de bijeenkomsten van het Kennisnetwerk.

http://vkkfdg.nl/onewebstatic/5990f9fe92-leng-Frontje%20module%201.jpg

Wie een goed idee heeft voor zijn of haar dorp, heeft een projectplan nodig om het idee tot uitvoering te brengen. Een goed projectplan is onder andere nodig om subsidie aan te vragen en fondsen te werven. Het is een grote teleurstelling wanneer je project geen financiering krijgt omdat het projectplan niet voldoet. Het kan lastig zijn om een goed idee, gebaseerd op een goed gevoel, op papier te krijgen, vooral omdat het voor de initiatiefnemers zo vanzelfsprekend lijkt. Deze module helpt je stapsgewijs door het planvormingsproces heen. 

http://vkkfdg.nl/onewebstatic/87cbcc65ef-Frontje%20Draagvlak.jpg

Deze module gaat over het creëren van draagvlak bij dorpsinwoners, verenigingen en lokale netwerken. Draagvlak is belangrijk voor het ondersteunen van een initiatief. Hoe verhouden de groepen, netwerken en financiën zich tot elkaar? Wanneer is er sprake van voldoende draagvlak? En

hoe houd je dat draagvlak in stand?

http://vkkfdg.nl/onewebstatic/0e5db800ed-Frontje%20ontmoetingsplek.jpg

Veel dorpen kennen een actief dorpsleven met een sociaal en betrokken gemeenschap. Dit komt alleen in vele dorpen niet tot uiting in de fysieke uitstraling van het dorp. De dorpskernen die er zijn, zijn sfeerloos, ongezellig en worden veelal gebruikt om te parkeren. De dorpskern kent vaak geen eenheid en verschillende functies rondom de dorpskern kennen geen samenhang. Ook zijn er vele lintdorpen in Gelderland die oorspronkelijk geen dorpskern hebben. Vaak is er in deze oorspronkelijke lintdorpen vraag naar een openbare ontmoetingsplek en is het lastig een centrale plek aan te wijzen in het dorp die kan fungeren als openbare ontmoetingsplek. Deze module inspireert om in je eigen dorp een voor iedereen toegankelijke en breed gedragen ontmoetingsplek te creëren

http://vkkfdg.nl/onewebstatic/fcc69de158-Frontje%20exploitatie.jpg

Het realiseren van een sluitende exploitatiebegroting van een maatschappelijke accommodatie is een complex vraagstuk welke gepaard gaat met een proces dat enkele maanden tot jaren kan duren. Voor veel (maatschappelijke) organisaties en vrijwilligersinstanties is het realiseren van een nieuwe accommodatie en vroegtijdig nadenken over de exploitatie geen dagelijkse bezigheid. Organisaties starten vaak enthousiast en met frisse ideeën aan een project. Zij zijn met name bezig met het rondkrijgen van het programma van eisen voor het ontwerp en het binnenhalen van sponsoring, subsidie en overige investeringsgelden. Dit is een proces dat veel aandacht vergt, waardoor vergeten wordt om stil te staan bij het beheren en exploiteren van een gebouw.

In deze module is op hoofdlijnen een beschrijving gemaakt van de belangrijkste componenten in relatie tot de exploitatie van een accommodatie. Na het lezen van deze module beschikt u over de benodigde achtergrondinformatie voor het opzetten van een vastgoed- en bedrijfsexploitatiebegroting.

http://vkkfdg.nl/onewebstatic/b703306601-Frontje%20programmeren.jpg

De overheid bezuinigt. Meer taken en verantwoordelijkheden komen bij lagere overheden en burgers. Een van de grote uitdagingen van deze tijd is: samen meer doen met minder geld Het brengt nieuwe uitdagingen met zich mee terwijl ‘oude problemen’ er ook nog zijn.

Samen zaken anders organiseren is de nieuwe uitdaging. Het vraagt van mensen om buiten de grenzen van ‘wat ze kenden en wat vertrouwd voelde’ te kijken. Een gemeenschapsvoorziening die de stap zet van gebouw voor verenigingen (facilitator) naar een gemeenschapsvoorziening die programmeert en het heft in eigen hand neemt.

http://vkkfdg.nl/onewebstatic/71fae0d2ef-Frontje%20module%20DCP.jpg

Een dorpscontactpersoon (dcp) versterkt de leefbaarheid in de kern. Hij (of zij) kan gezien worden als een ‘supervrijwilliger’ die zich ter bevordering van de leefbaarheid meer dan een gemiddelde vrijwilliger kan inzetten voor zijn eigen dorp. Voor veel zaken die op de agenda van dorpsbelangenorganisaties, dorpshuisbesturen of initiatiefgroepen staan, moet intensief gelobbyd, overlegd en geregeld worden. Vrijwilligers die dit naast hun betaalde baan moeten doen, missen hiervoor vaak de benodigde tijd en energie. Projecten hebben daarbij een enthousiaste, gemotiveerde kartrekker nodig. Het liefst iemand die ook overdag tijd heeft, die goed bekend staat en die goed kan netwerken. Plaatsen zijn er sterk bij gebaat als zulke personen zich inzetten voor het algemeen belang van de gemeenschap.

http://vkkfdg.nl/onewebstatic/9415a5f6e4-Frontje%20sportdorp.jpg

Naast de positieve effecten op de gezondheid zijn ook de positieve effecten van sporten en bewegen waarneembaar in de sociale samenhang in een wijk of kern en in de opvoeding van kinderen. Sport en bewegen is een tijdverdrijf dat verveling tegengaat, waarbij mensen elkaar ontmoeten en samen leren omgaan met winst en verlies.

http://vkkfdg.nl/onewebstatic/4928ae8def-frontje%20accommodatiebeleid.jpg

Veel kleine kernen hebben meerdere accommodaties: dorpshuis, verenigingsgebouw, café, school, en/of kerk. Gebouwen met een ontmoetingsfunctie waar activiteiten plaatsvinden en nieuwe initiatieven ontstaan. Om voorzieningen ook in de toekomst in stand te kunnen houden zullen steeds meer activiteiten gecombineerd moeten worden. Hierbij is het noodzakelijk dat een visie wordt ontwikkeld op toekomstige behoeften vanuit, en veranderingen in dorp of wijk. Het accommodatiebeleid wordt op het gemeentehuis bepaald. Dit betekent echter niet dat je als bewoners of dorp zelf ook een mening kunt vormen. Steeds meer dorpen nemen het initiatief om zelf aan een accommodatiebeleid te werken. In deze module wordt beschreven hoe je dat kunt aanpakken. 

http://vkkfdg.nl/onewebstatic/7f78a754f7-frontje%20zorg%20en%20welzijn.jpg

Dromen van 1 januari 2020. Wat hebben de decentralisaties van Wmo, Jeugd en Participatie teweeg gebracht? Wat kun je zelf doen als dorpsbelangenorganisatie, nieuw burgerinitiatief of gemeenschapsvoorziening samen met professionele zorg- en welzijnsorganisaties en de gemeente?

De veranderingen in het sociale domein, de wens om langer zelfstandig te wonen met zorg aan huis of in de buurt en de mogelijke bijdragen van inwoners zelf geven stof tot overleg. Uiteindelijk is de belangrijkste vraag: hoe werken we samen in zorg en welzijn? Wat betekent dat voor mij als vrijwilliger of dorpsraad?

Deze vragen staan centraal in deze module, die handvaten biedt voor het lokaal samen werken in zorg en welzijn.

 

http://vkkfdg.nl/onewebstatic/0e51f76913-frontje%20jongeren%20in%20de%20dbo.jpg

Eén van de uitdagingen van dit moment is om jongeren te betrekken bij de leefbaarheid van de kleine kern, of, vanuit de jongere gezien, om je actief in te zetten voor je woonplaats. Betrokkenheid zorgt voor binding, frisse ideeën, aandacht voor actuele vraagstukken waar jongeren mee te maken hebben en draagvlak onder de doelgroep die zo belangrijk is voor de toekomst van het dorp. Bovendien zijn jongeren in de dorpsbelangenorganisatie nodig om dit orgaan een afspiegeling van de bevolking te laten zijn.

Voor de toekomst van kleine kernen is het van groot belang om jongeren ‘vast te houden’. Jongeren die zich inzetten voor de leefbaarheid, die iets doen voor het algemeen belang, zullen zich extra verbonden voelen met het dorp. Naast dat het de plek is waar hun vrienden en familie wonen, is het een plek waar ze hun eigen stempel op hebben mogen drukken. Ze hebben iets achtergelaten waar ze hopelijk trots op zijn en waar ze zich graag mee identificeren.

Locatie

Deel: 

 

 

Kracht en initiatief van bewoners