Sobriëtas

Maak kennis met het fonds Sobriëtas

 Sobrietas is een kleinschalig maar landelijk opererend fonds dat interessant is voor allerlei leefbaarheidsinitiatieven in kleine kernen, met name die projecten die gericht zijn op duurzaamheid en zorgen voor elkaar. Het fonds financiert geen personele kosten.

Bezoek de website | Download de folder

 

Het hart van Sobriëtas

Uit het hart van Sobriëtas komen drie aandachtgebieden, die het bestuur gebruikt bij het toewijzen van subsidies:

 1. Evenwichtig: karaktervorming met het oog op levenseenvoud; 
 2. Sober: om een rechtvaardige verdeling van goederen; voorzorg en nazorg rond verslaving(en); 
 3. Duurzaam: het behoud van de schepping.

Inzake het beoordelen van binnengekomen projecten hanteert het bestuur de volgende criteria.

Positieve criteria:

 • Projecten dienen op een van de drie beleidsgebieden van Sobriëtas actief te zijn: economie van het genoeg, zorg duurzaam milieu, evenwicht in houding en karaktervorming; 
 • concrete activiteiten, pilot projecten, die iets opbouwen onder verschillende doelgroepen, en praktisch werken tussen mensen bevorderen; 
 • werken met de kernwoorden uit het hart van Sobriëtas: de levensbeschouwelijke waarde of achtergrond is belangrijk; 
 • actief uitdragen dat er iets gedaan kan worden: anders denken, bevorderen van bewustwording, morele vorming, verandering van gedrag; 
 • bijdrage leveren aan preventie en zorg op basis van een waardengerichte benadering; 
 • bekend maken van de afkomst van de subsidie; 
 • aanvraag op basis van een projectvoorstel; 
 • lobbyen in de samenleving opdat de overheid haar zorgplicht oppakt (algemene voorlichting rond verslaving) en gezondheidszorg (verlenen van verslavingszorg). 
 • een project kan maximaal gedurende drie jaar een subsidie ontvangen. Het bestuur beslist na elk jaar over het vervolg. 

Toetsingscriteria: 

 • niet ter dekking van structurele kosten; 
 • niet ten behoeve van personeel of personele lasten; 
 • niet inzake het vereffenen van oude schulden; 
 • niet als bekostiging van algemene conferenties.

Aanvraagprocedure

Mensen of instellingen die een project willen indienen, kunnen het volgende doen.

 • Maak een korte brief waarin de indiener zich voorstelt, het project omschrijft, en aangeeft hoeveel subsidie gevraagd wordt. 
 • De brief dient voorzien te zijn van de correcte adresgegevens en bank- of girogegevens. Indien er sprake is van een Stichting dan informatie over het bestuur en de Kamer van Koophandel verstrekken. 
 • De indiener kan zichzelf voorstellen met een folder, jaarverslag, andere publicatie. 
 • Het project dient omschreven te zijn met stappenplan, tijdplan, doelgroepen, geplande activiteiten, beoogde resultaten, samenvatting begroting. Op de site staat een voorbeeld projectbeschrijving om in te vullen. 
 • De begroting dient volledig te zijn met geplande uitgaven en inkomsten. Andere financiers en subsidiegevers volledig in beeld brengen. 
 • Na toekenning bent u akkoord om binnen vier maanden na afloop van het project van een inhoudelijke en financiële verantwoording van het project in te dienen. Het bestuur vergadert vier keer per jaar en behandelt per vergadering de in het voorafgaande kwartaal ontvangen aanvragen.

Locatie

Sobriëtas
Luijbenstraat 17
5211 BR 's-Herthogenbosch
Deel: 

 

 

Kracht en initiatief van bewoners