Belangenbehartiging

Locatie

Als Gelderse koepelorganisatie voor dorpen, wijken en buurtschappen, dorpshuizen, kulturhusen en multifunctionele accommodaties behartigt de DKK de belangen van haar leden. Gezamenlijk vormen de leden een krachtige stem namens wie de DKK op politiek en bestuurlijk niveau aandacht vraagt voor kleine kernen.

PLATTELANDSPARLEMENT GELDERLAND (PPG) EN LANDELIJK
PLATTELANDSPARLEMENT (PP)
Via het PPG en PP vindt politieke beïnvloeding plaats op provinciaal en landelijk niveau.
Er wordt een programma aangeboden waarbij bewoners van dorpen, wijken en buurtschappen in gesprek gaan met politici op provinciaal en landelijk niveau. Aan de hand van een centraal thema en enkele actuele onderwerpen worden ervaringen uitgewisseld en ambities vastgelegd in een manifest. Dit manifest wordt vervolgens weer onder de aandacht gebracht bij coalitievorming of andere momenten waar beïnvloeding mogelijk is.

LEDENVERTEGENWOORDIGING
Inspreken bij de politiek op gemeentelijk en provinciaal niveau De DKK is een belangenorganisatie die namens haar leden kan inspreken op lokaal en provinciaal niveau. Bijvoorbeeld in een commissievergadering of in een vergadering van Provinciale Staten. (voorbeeld) Deze vorm van belangenbehartiging wordt uiteraard goed afgestemd met de achterban. Landelijk gebeurt dit door de LVKK.

WATERSCHAP RIJN EN IJSSEL
Voor de tweede periode bekleedt een DKK-bestuurslid een zetel binnen het Waterschap
Rijn en IJssel. Bij allerlei projecten zoals recreatief medegebruik of herinrichting wordt de rol van bewoners en dorpsbelangenorganisaties benadrukt door de DKK, maar ook andersom worden dbo’s gewezen op de rol van het waterschap.

ROCOV
DKK Gelderland is aangesloten bij het ROCOV Gelderland (Regionaal Overleg Consumentenorganisaties Openbaar Vervoer). De OV-visie, het verdwijnen van buslijnen,
alternatieve vormen van vervoer, zijn onderwerpen waarover de DKK in het ROCOV mee praat en haar leden informeert.

AGENDEREN
Pro-actief inspelen op ontwikkelingen en nieuwe mogelijkheden ontdekken is wat de DKK nastreeft. Dit werkt door op allerlei vlakken zoals wonen, overheidsparticipatie, zorg en duurzaamheid. In het Programmabeleid bepalend orgaan (PBO) van Omroep Gelderland vertegenwoordigt de DKK de doelgroep kleine kernen/platteland. Dit houdt in dat we in het media-aanbod aandacht vragen voor ons werkveld, in de programmering en onderwerpen maar ook in publieksactiviteiten zoals Zomer in Gelderland.

 

 

Kracht en initiatief van bewoners