Ledenondersteuning

Locatie

 

Als lid kunt u bij de DKK terecht voor deskundig advies en professionele ondersteuning. In dit deel meer inzicht in de onderwerpen waarvoor u de DKK kunt benaderen en de rol van de vereniging.

 

Vraagbaak op www.dorpshuizen.nl
Speciaal voor dorpshuizen in heel Nederland is de Vraagbaak ontwikkeld. Je zou dit de Wikipedia voor dorpshuizen kunnen noemen. Het is een website met relevantie informatie
over juridische en technische zaken die van belang zijn voor dorpshuisbesturen en –beheerders.

Vraag- en antwoordforum
Uw eigen vraagstuk kunt u stellen op onze website via vraag en antwoord (www.dkkgelderland.nl/vragen). Iedereen kan hier een reactie achter laten. Vraag en antwoord zijn voor iedereen zichtbaar.
Wie een vraag enkel met DKK-leden en medewerkers wil delen kan dat doen via de speciale Facebookgroep DKK-leden.

Dorpsontwikkelingsplan (DOP) (ook voor wijken, stadjes en buurtschappen)
In een DOP worden ideeën, knelpunten en ambities op tal van thema’s omgezet tot een samenhangend geheel met visie voor de komende tien jaar. De DKK-methodiek staat voor een werkwijze waarbij bewoners hun eigen plan maken, maar daarbij kunnen rekenen op  procesmatige ondersteuning van twee DKK-vrijwilligers. Zij helpen mee om binnen de planning te blijven, breed draagvlak en een betrokken netwerk te krijgen, een helder verhaal op papier te zetten met een praktisch uitvoeringsplan.

Training marketing
Nogal wat dorpshuizen staan onder druk. De constante worsteling de begroting te sluiten, krijgt een steeds dwingender karakter. Gemeenten verminderen de subsidie, verenigingen hebben het moeilijk en de bezoekersaantallen krimpen. Om een antwoord te vinden op deze ontwikkelingen biedt de DKK haar leden de training marketing voor dorpshuizen aan. Deze training is zeer interessant voor al die besturen die er achter komen dat het dorp meer is dan een verzameling verenigingen, die van hun dorpshuis ook echt het ‘huis van het dorp’ willen maken.
Na afloop van de workshopronde zijn de deelnemers in staat de basisprincipes van de sociale marketing toe te passen binnen hun eigen dorpshuis, hun aanbod te vernieuwen en nieuwe doelgroepen binnen te halen.

PR en communicatie
Om breed draagvlak te krijgen en interactie en betrokkenheid te creëren bij een project zijn PR en communicatie van groot belang. In het kader van de PR rondom DOP-processen
heeft de DKK een aanpak ontwikkelt om de communicatie stevig in te zetten. Een PR-team kan hiermee aan de slag met social media, online en offline communicatie.

Thema-ALV
Tweemaal per jaar wordt er een algemene ledenvergadering gehouden waarbij naast de formele vergadering ook een inhoudelijk deel op het programma staat. Dit kan ingevuld worden door een organisatie of door een lid die met een inspirerend onderwerp bezig is. Digitale bereikbaarheid, het Oranjefonds, breedband internet en verkeersveiligheid zijn enkele voorbeelden.

Leefbaarheidsscan
Hoe ziet jouw dorp, buurt of wijk eruit door de ‘leefbaarheidsbril’?
Op verzoek kunnen DKK medewerkers en vrijwilligers (en partners uit het netwerk) een leefbaarheidsscan uitvoeren om aandachtspunten en pareltjes, kansen en mogelijkheden in beeld te brengen.

Vitaliteitsscan
Hoe vitaal is jouw dorpshuis? Op verzoek kunnen DKK medewerkers deze scan uitvoeren, waarbij naast de programmering en de jaarlijkse exploitatie, ook naar de vitaliteit van het bestuur en toekomstbestendigheid van het gebouw wordt gekeken. Dit leidt tot een gesprek met het bestuur waarbij een plan gemaakt wordt op basis van de gevonden aandachtspunten, pareltjes, kansen en mogelijkheden.

Wmo-scan
‘Ontmoeten’ staat in de meeste dorpshuizen centraal. De Wmo biedt gemeenschapsvoorzieningen echter nog meer kansen. Maar waar liggen die kansen precies? De Wmo-scan brengt in beeld op welke punten dorpshuizen meer hun rol kunnen pakken als het gaat om de Wmo. Aan de hand van een vragenlijst over een vijftal onderwerpen krijgt het bestuur van het dorpshuis en de dbo zicht op waar verbeteringen mogelijk zijn en waar kansen liggen. Deze onderwerpen zijn:
• Groepen die gebruik maken van het dorpshuis
• Fysieke toegankelijkheid
• Activiteiten
• Samenwerkingspartners
• Relatie met de gemeente

Samen met een consulent bespreekt het bestuur de vragenlijst en komt tot verbeteracties, waarmee men gelijk aan de slag kan. Concreet, realistisch en op papier. U krijgt uw advies op maat in een rapportage.

Inzet van studenten
De DKK werkt samen met Gelderse hogescholen en universiteiten om onderzoek uit te voeren, maar ook om studenten een waardevolle stage- of afstudeerplek te bieden. De DKK zoekt mee naar een match tussen dorp(shuis) en student en verzorgt begeleiding als de opdracht past in het activiteitenplan.

DIENSTVERLENING
Onze directe dienstverlening richt zich voornamelijk op dorpshuizen:
 

Financiële administratie
Bij vragen over de fi nanciële administratie kunnen leden terecht bij de DKK. De DKK verzorgt ook tegen kostprijs de financiële administratie, btw-aangifte en jaarrekening voor u.

Salarisadministratie
De DKK kan ondersteunen bij personeelszaken, zoals het opstellen van een arbeidsovereenkomst. Daarnaast kunnen we ook tegen kostprijs de loonstroken en aangifte loonheffing verzorgen.

Juridische ondersteuning
Via ons landelijke netwerk kan juridisch advies worden gegeven op vraagstukken van dorpshuizen over personeel, contracten, enzovoorts.

 

 

Kracht en initiatief van bewoners