Leefbaarheid in Lienden

Studenten en onderzoekers van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen hebben in 2016 onderzoek gedaan naar de leefbaarheid in Lienden. Het doel van het onderzoek is het in kaart brengen van de behoeften en bijdragen van inwoners uit Lienden ten aanzien van de leefbaarheid op de volgende sociale thema’s:

A. Woonomgeving
Hierbij gaat het om de fysieke omgeving zoals ervaren door de inwoners. Denk hierbij aan de woonomgeving (straat, wijk, dorp), openbare ruimte, groen en veiligheid.

B. Elkaar kennen, iets voor elkaar doen
Het gaat hierbij om het gevoel van elkaar kennen of iets voor elkaar willen betekenen binnen straat, wijk of dorp.

C. Diensten en voorzieningen
Het voorzieningenniveau van een dorp bepaalt mede de leefbaarheid en speelt een belangrijke rol in het dagelijks leven van inwoners.

Onderzoeksmethodiek

Om dit inzichtelijk te maken is gebruik gemaakt van de narratieve vraagpatronenmethode (interviewgesprekken). Een vraagpatroon bevat de overkoepelende thema’s uit individuele interviewgesprekken: een patroon in vragen, behoeften en redeneringen. De resultaten van het onderzoek zijn gebaseerd op 35 individuele interviews, een groepsinterview waar vijf jongeren aan deelnamen en een dorpsavond. Op die laatste bijeenkomst waren respondenten, andere dorpsbewoners, vrijwilligers, gemeente Buren, welzijnsstichting, woningcorporatie, de wijkagent, regio Rivierenland en de onderzoekers van de HAN aanwezig. In subgroepen werden de vraagpatronen besproken met als doel om tot acties en actie-eigenaren te komen.

 

Resultaten

De vraagpatronen die uit het onderzoek naar voren kwamen zijn:

  1. Jongeren - iedereen  wil dat de jongeren iets te doen hebben en op het rechte pad blijven, ook de jongeren.

  2. Betere bereikbaarheid - Met de huidige dienstregeling vormt het Openbaar Vervoer geen volwaardig alternatief voor de auto. De auto, brommer en fiets verdienen de hierdoor voorkeur boven de huidige busverbinding.

  3. Welkom in Lienden - De ene groep streeft naar meer contact, de ander wil dat nieuwkomers zich aanpassen aan de mensen die al in Lienden wonen. Toch is contact noodzakelijk als je wilt dat mensen zich aanpassen.

  4. Adopteer het groen - Op het gebied van groenbeheer zijn reeds verschillende burgerinitiatieven actief. Het vormt een kans om samen op een praktische manier vorm te geven aan leefbaarheid. Tegelijkertijd speelt het in op een duidelijk vraag: het groen in Lienden verder te verfraaien.

In de dorpsavond werden deze nog aangevuld met

  1. Huisvesting voor senioren - Ouderen wonen tegenwoordig steeds langer thuis. Er zouden meer (financiële) mogelijkheden moeten komen om huizen levensloopbestendig te maken in Lienden.

  2. Huisvesting voor jongeren -  Voor starters op de woningmarkt is er te weinig aanbod. Hierdoor zijn starters genoodzaakt om elders te gaan wonen. Lienden dreigt hierdoor jonge aanwas te verliezen.

  3. Lingemeer - Hoewel Lingemeer officieel onderdeel is van Lienden, voelt dat voor een deel van de aanwezigen niet zo. Lingemeer is toch een apart onderdeel, met een eigen karakter.

 

Concrete Acties

Er werden vier concrete acties hoog gewaardeerd op de dorpsavond:

Een welkomstpakket voor nieuwe Liendenaren
Om nieuwe Liendenaren welkom te heten wil een aantal inwoners een welkomstpakket samenstellen en persoonlijk aanbieden aan de nieuwe inwoner. Momenteel krijgen bewoners wel een informatiepakket van de gemeente Buren, maar deze voldoet volgens de aanwezigen niet. Verder is het persoonlijk aanbieden van het pakket belangrijk omdat de nieuwe inwoner dan direct een contactpersoon heeft in het dorp.

Opzetten van een dorpsagenda
Binnen de verschillende verenigingen in Lienden vinden veel activiteiten plaats. Momenteel is er geen gemeenschappelijke agenda voor alle activiteiten in het dorp. Dit wordt als een gemis ervaren. De dorpsagenda is relatief eenvoudig te realiseren middels een website.

Soos/ontmoetingsplaats voor jongeren
Voor een aantal groepen jongeren is momenteel geen honk beschikbaar. Tegelijkertijd staat er in Lienden maatschappelijk vastgoed leeg. Bestaande ruimtes zouden beter benut kunnen worden. Een ontmoetingsplek/Soos voor jongeren onder begeleiding van ouders of jongeren van een oudere generatie zou uitkomst kunnen bieden. Op deze manier hebben de jongeren een plek, en wordt de overlast op straat tegengegaan.

Laat een lokale ondernemer of het MBO een rotonde adopteren
De rotonde in Lienden ziet er niet netjes uit momenteel. Een aantal inwoners heeft het voorstel gedaan om deze rotonde ter adoptie aan te bieden aan een lokale ondernemer of het MBO groen uit Kesteren. Een andere mogelijkheid is om dit als groenproject uit te voeren met overlast gevende jongeren.

 

Ondersteuningsmogelijkheden

We wensen de Liendenaren veel succes bij het opzetten van deze acties. En weet: voor ondersteuning bij bewonersinitiatieven kunt u een beroep doen op de Leefbaarheidsalliantie Gelderland! Hier maakt ook de DKK onderdeel van uit.

 

Aanvullende informatie

Download hier het volledige onderzoek

Meer Leefbaarheid Rivierenland: https://www.leefbaarheidinrivierenland.nl/documenten/

Locatie

Lienden Lienden
Thema: 
Deel: 

 

 

Kracht en initiatief van bewoners