Volle kracht vooruit!

Het coalitieprogramma van de gemeente Oost Gelre heeft de titel gekregen ‘Volle kracht vooruit!’. Dit programma gemaakt door CDA en VVD begint na het voorwoord met onderstaand stukje ‘Leefbaarheid, onbetaalbaar!’.

Leefbaarheid, onbetaalbaar!
Niet alles valt in geld uit te drukken. De kracht van leefbaarheid in onze (kleine) kernen is onbetaalbaar. Vooral het werk van dorps- en wijkbelangenorganisaties en zorg- en energiecoöperaties is essentieel om bepaalde maatschappelijke doelen te behalen.

Deze vorm van samenlevingsgericht werken spreekt onze coalitie zeer aan en ondersteunen wij krachtig.

De leefbaarheidsvisie kleine kernen Oost Gelre vormt voor de coalitie de leidraad voor het kleine kernen beleid en het buitengebied, waarin wonen, onderwijs en bereikbaarheid belangrijke onderwerpen zijn. Het aanstellen van een programmamanager is hierbij een eerste stap.

Afspraken en activiteiten ->
·
De leefbaarheidsvisie kleine kernen Oost Gelre vormt onze leidraad voor het te ontwikkelen beleid en het daaraan te koppelen werkprogramma;
·
We stellen hiervoor een programmamanager aan die op basis daarvan in nauwe samenwerking met de dorpsbelangenorganisaties (DBO’s) concrete projecten, onder andere op het gebied van bouwen/wonen en voorzieningen tot uitvoering brengt. De programmamanager heeft een coördinerende rol en is aanspreekpunt voor de inwoners.

Wonen in Oost-Gelre
Ook bij het kopje ‘Wonen in Oost-Gelre’ wordt een belangrijke rol weggelegd voor de dorpsbelangenorganisaties (DBO’s). De coalitie vindt Wonen essentieel, zowel de woning als de leefomgeving en wil dat de woonwensen van inwoners centraal staan bij het woonbeleid (bouwen naar behoefte). De dorpsbelangenorganisaties (DBO’s) in de verschillende kernen van Oost Gelre kennen, volgens de coalitie, als geen ander de lokale situatie en de specifieke (woon)wensen. Het woonbeleid moet gericht zijn op kwaliteit, duurzaamheid, flexibiliteit, levensloopbestendigheid en maatwerk. Niet de contingenten (kwantiteit), maar de kwaliteit van de woonplannen die de leefbaarheid een positieve impuls geven zijn leidend. Dit met het doel de woningmarkt weer in beweging te krijgen.

Bij het stukje over Onderwijs wordt gerefereerd aan de eerder gemaakte afspraak tussen schoolbesturen, gemeente en dorpsbelangenorganisaties, waarbij samenwerking tussen scholen (in lijn met het convenant dat begin 2017 is gesloten tussen de DBO’s en de besturen van het primair onderwijs) centraal moet staan.

Vereniging DKK, Spectrum en Plattelandsjongeren Gelderland hebben in het kader van de Leefbaarheidsalliantie Gelderland gezamenlijk het proces om te komen tot de Bovendorpse Leefbaarheidsvisie in Oost Gelre begeleid. Het feit dat deze visie leidraad is voor het nieuwe college is de kers op de taart van dit proces. Wij wensen iedereen die is betrokken bij de uitvoering van het coalitie-programma veel succes en zijn benieuwd naar de resultaten. De samenwerking door de DBO’s in Oost Gelre heeft geleid tot dit resultaat! Een felicitatie waard.

Locatie

Deel: 

 

 

Kracht en initiatief van bewoners